Laboral
Li oferim una òptima gestió laboral que comportarà seguretat i tranquil·litat a la seva empresa. La nostra intervenció es dirigeix en tot l’àmbit laboral, posant al seu abast tots els serveis que afectin als elements integrants de la relació de treball a l’empresa: 
  • Tramitació i inscripció de les altes d’empresa a la Seguretat Social i règims especials (treballadors autònoms, agraris, del mar, de la llar, ...).
  • Gestió i confecció de contractes de treball: altes, baixes, prorrogues, ...
  • Elaboració de nòmines.
  • Liquidacions de Seguretat Social amb tramitació informatitzada (sistema RED).
  • Gestió i confecció de liquidacions, i redacció de cartes d’acomiadament i sancions.
  • Comunicats de baixa mèdica per maternitat o paternitat, malaltia i accident de treball.
  • Tramitació i càlcul de prestacions, pensions i subsidis: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfenesa, incapacitat temporal, ajudes familiars, ...
  • Declaracions trimestrals i resums d’IRPF: confecció i presentació del model 110 de retencions trimestrals o mensuals i Resum anual (model 190).
  • Declaracions anuals dels treballadors a efectes del càlcul del tipus d’IRPF.
  • Certificats d’ingressos i retencions d’IRPF.
  • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
  • Formulació de recursos en relació a la Seguretat Social i Departament de Treball.
  • Representació i defensa de l’empresa davant l’Inspecció de Treball i en actes de conciliació davant el SMAC.
  • Processos davant la Jurisdicció Social.

 

 

 

  RIOS ASSESSORS 679512777 - c/ Dr Fleming 17, 17250 PLATJA D'ARO

fragmento asíncrono