Fiscal i Comptable

Atendrem les seves necessitats. Les noves TIC permeten la realització de les gestions tributàries de manera telemàtica, evitant la pèrdua de temps dels nostres clients i agilitzant el temps d’actuació. Supervisarem el correcte compliment de les diverses obligascions de caràcter formal i legal establertes per la legislació fiscal i el representarem davant l'Administració Tributària.

 • Assessorament, gestió i liquidació:
  • Declaració anual de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Declaracions trimestrals i anuals de l’IRPF i IVA a les empreses.
  • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD).
  • Impost de Successions i Donacions (ISD)
 • Fiscalitat a l'empresa:
  • Estudi, assessorament i tramitació d’empreses de nova constitució: altes i baixes de l’IAE, sol·licitud NIF o CIF, declaració censal, ...
  • Estimació objectiva: Mòduls.
  • Estimació directa normal i simplificada.
  • Confecció o revisió de llibres oficials de comptabilitat i/o de registre.
  • Obtenció de certificacions d’obligacions tributàries.
  • Declaració d’operacions intracomunitàries.
  • Declaracions d’operacions amb tercers.
  • Representació davant els òrgans de Gestió i Inspecció Tributària.

Proposem un servei comptable integral en base als principis i normes de comptabilitat vigent duent a terme els processos comptables o supervisant els realitzats per la pròpia empresa, oferint una visió objectiva i clara del seu estat comptable i financer.

  • Planificació comptable de l’empresa.
  • Estudi, confecció, organització i revisió comptable.
  • Anàlisis comptable i financer des de l’obertura fins el tancament de l’exercici.
  • Informació continuada a l’empresa sobre els resultats comptables.
  • Anàlisis de la situació econòmica i financera a partir de ratis i estudis gràfics.
  • Informació i gestió de les obligacions formals.
  • Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat.
  • Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, d’IRPF i d’IVA.
  • Confecció dels comptes anuals (balanços, compte de resultats i memòria) per el dipòsit al Registre Mercantil.
  • Gestió i legalització dels llibres d’actes i socis.
  • Actuacions en matèria Tributària

 

 

  RIOS ASSESSORS - 972826454 - c/ Estrasburg 7, 17250 PLATJA D'ARO

fragmento asíncrono